Statuten
Naam en Vestiging
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging “Titus Brandsma” Hilvarenbeek.
De vereniging is gevestigd te Hilvarenbeek.
De vereniging is opgericht op tweeëntwintig oktober negentienhonderd éénenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en Middelen
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van gediplomeerde eerste hulp ter voorbereiding op ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongelukken, calamiteiten en rampen in de meest brede zin van het woord.

Artikel 3
De vereniging probeert haar doel te bereiken conform de geldende rechtsregels, door het aanwenden van alle middelen die daartoe bevorderlijk zijn.
De vereniging richt haar aandacht in het bijzonder op:
3.1.Het organiseren van cursussen Eerste Hulp Bij Ongelukken, Reanimatie, Verbandleer en andere cursussen die leiden tot een grotere deskundigheid van haar leden.
3.2.Het organiseren van oefeningen en herhalingslessen.
3.3.Het verlenen van eerste hulp bij evenementen.
3.4.Het openen en bestendigen van contacten met overheden alsmede het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen.
3.5.Het samenwerken met andere verenigingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en op het terrein van de volksgezondheid.
3.6.Het eventueel aanwenden van wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

Overkoepelende Organisatie
Artikel 4
De vereniging kan na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering zich aansluiten bij een overkoepelende organisatie

Leden en Begunstigers
Artikel 5
Lidmaatschap.
5.1.De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
5.2.Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten door schriftelijke aanmelding alle natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die het doel van de vereniging in artikel 2 van deze statuten beschreven, nastreven. Over toelating tot lid beslist het bestuur.
5.3.Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt bij besluit van de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. Ereleden worden uitgenodigd op de algemene ledenvergaderingen, waar zij als zodanig dezelfde stemrechten hebben als gewone leden.
5.4.Begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die jaarlijks of eenmalig aan de vereniging een bijdrage schenken.

Beëindiging Lidmaatschap
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:
6.1.Door overlijden van het lid.
6.2.Door opzegging door het lid; dit dient schriftelijk, (aan het bestuur) te geschieden, voor het einde van het verenigingsjaar, een opzegtermijn van uiterlijk zes weken in acht moet worden genomen.
6.3.Door opzegging namens de vereniging: dit kan geschieden wanneer een lid zijn financiële verplichtingen, na aanmaning, niet nakomt, of hij/zij zodanig nalatig blijft in het bevorderen van de doelstellingen van de vereniging, dat van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6.4.Door ontzetting: deze kan alleen maar worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of het lid gebruik maakt van middelen van de vereniging voor commerciële doeleinden zonder vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur.
6.5.Van een besluit tot opzegging of ontzetting namens de vereniging wordt het lid schriftelijk mededeling gedaan, met een toelichting van de reden van het door de vereniging genomen besluit. Tegen een zodanig besluit kan het lid binnen 30 dagen na ontvangst van de (aangetekende) mededeling in beroep gaan bij de ledenvergadering.
Hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van zijn rechten. Wordt om wat voor reden dan ook in de loop van het boekjaar het lidmaatschap beëindigd dan blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, bovendien kan geen aanspraak gemaakt worden op gelden of eigendommen van de vereniging.

Bestuur
Artikel 7
7.1.Het bestuur is behoudens de beperkingen in de statuten, belast met het besturen van de vereniging.
7.2. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden gekozen.
7.3. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Ingeval van een even aantal bestuursleden, zal ingeval van stakende stemmen de stem van de voorzitter dubbel tellen.
7.4.De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
7.5.Het bestuur stelt in onderling overleg de overige bestuurstaken vast, te weten: secretaris, penningmeester, een vice-voorzitter en verbandmeester.
7.6.De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
7.7.De functie van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functie van secretaris en penningmeester door één en dezelfde persoon wordt vervuld, maakt de vice-voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur.
7.8.De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de periode van drie jaar. 7.9.De periodieke aftreding wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris, en de penningmeester en bij eventuele samenvoeging van de functies van secretaris en penningmeester, de vice voorzitter, elk in een ander jaar aftreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
7.10.De algemene ledenvergadering kan één of meerdere bestuurders ontslaan, indien zij daarvoor termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op een daartoe te houden ledenvergadering zoals geregeld in artikel 9.

Vertegenwoordiging
Artikel 8
8.1Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
8.2Tevens vertegenwoordigen de voorzitter, secretaris en penningmeester de vereniging vormen het dagelijks bestuur.
8.3Het bestuur is met toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 9
De vereniging komt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar bijeen voor het houden van een algemene ledenvergadering, hierna te noemen “de jaarvergadering”. De oproeping onder vermelding van de agenda geschiedt minimaal 3 weken tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister en/of door middel van een advertentie in een ter plaatse veel gelezen dag- of weekblad. De vereniging vergadert bovendien zo veel als het bestuur dat nodig acht, danwel wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen dit verlangt.
Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur (met memorie van toelichting) te worden ingediend. Aan dit verlangen moet door het bestuur binnen een termijn van veertien dagen gevolg worden gegeven; bij het in gebreke blijven hiervan hebben de verzoekers het recht zelf de verzochte vergadering te beleggen bij oproeping volgens de ledenadministratie hierboven vermeld dan wel via veel gelezen dag-of weekblad ter plaatse, echter binnen een termijn van vier weken.

Jaarvergadering
Artikel 10
In de algemene jaarvergadering wordt/worden onder meer:
1.Door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar;
2.door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd over de financiën van het afgelopen verenigingsjaar;
3.de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstkomende verenigingsjaar vastgesteld;
4.voorzien in opengevallen plaatsen in het bestuur;
5.een commissie van twee personen – leden van de vereniging_ benoemd, die in de eerstvolgende jaarvergadering verslag uitbrengt over de aan de orde zijnde rekening en verantwoording. (de zogenaamde ”kascommissie”).

Kascommissie
Artikel 11
Benoeming en aftreding van de leden van de kascommissie worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Stemmingen
Artikel 12
Alleen gewone leden en ereleden hebben stemrecht. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.
Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en alle aanwezigen zich hiermede akkoord verklaren. De wijze van stemmen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Financiën
Artikel 13
13.1.Inkomsten van de vereniging worden verkregen uit:
a.Contributies
b.Vrijwillige bijdragen
c.Schenkingen
d.Subsidies
e.Alle andere wettige baten
13.2.Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één januari tot en met éénendertig december.
13.3.Het bestuur brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid; het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar, met toelichting, ter goedkeuring voor aan de vergadering; deze stukken worden ondertekend door het bestuur.

Contributie
Artikel 14
14.1De door de leden verschuldigde contributie wordt door de jaarvergadering telkenmale vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen vrijstelling te verlenen, geheel of gedeeltelijk, van de verplichting tot het betalen van de contributie.
14.2Overige verplichtingen van de leden worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 15
15.1.Nadere bepalingen betreffende organisatie en beheer van de vereniging worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Dit mag niet in strijd zijn met deze statuten. De wijzigingen in het huishoudelijk reglement kan uitsluitend plaatsvinden in de algemene ledenvergadering. 15.2.Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of de algemene ledenvergadering.
15.3Voor vaststelling van het huishoudelijk reglement is tenminste twee /derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van de algemene ledenvergadering vereist.

Statutenwijziging
Artikel 16
16.1.In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe de leden een maand voor de vergaderdatum schriftelijk worden opgeroepen. In deze oproeping moeten de voorgestelde wijzigingen woordelijk worden opgenomen, tenzij de ontwerpstatuten tenminste vijf dagen voor het houden der vergadering tot na afloop van de dag der vergadering tot na afloop van de dag der vergadering voor alle leden ter inzage worden gelegd. Een besluit tot wijziging der statuten moet worden genomen met tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
16.2.Voordat de statuten aan de leden worden voorgelegd dienen deze i.v.m. subsidie ter informatie te worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek.
16.3.Het bestuur draagt er zorg voor dat de statutenwijziging binnen een maand na goedkeuring bij een notaris wordt ingediend om te worden vastgelegd. Een wijziging treedt in werking onmiddellijk na het verlijden van de betreffende notariële akte.

Ontbinding/fusie
Artikel 17
17.1.Een besluit tot ontbinding of fusie van de vereniging moet worden genomen in een algemene ledenvergadering. In de oproeping voor deze vergadering, die tenminste twee maanden tevoren dient te geschieden, moet een mededeling worden gedaan van het aan de orde te stellen besluit, met toevoeging van de motieven.
17.2.Over een besluit genoemd in lid 1. kan alleen worden beslist indien tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden op de algemene ledenvergadering aanwezig is en met meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
17.3.Een voorstel tot een besluit genoemd in lid 1. kan worden gedaan door de algemene ledenvergadering of door het bestuur.
17.4.Indien een besluit genoemd in lid 1. moet worden aangehouden wegens het niet aanwezig zijn van het vereiste quorum is het bestuur gehouden tenminste een week, doch ten hoogste drie maanden daarna een nieuwe vergadering uit te schrijven ter behandeling van dat voorstel. In deze vergadering kan met twee/ derde meerderheid van het aantal aanwezige leden van de algemene ledenvergadering over het voorstel worden beslist.
17.5.In een besluit tot ontbinding van de vereniging moet worden opgenomen de bestemming van een eventueel overschot, welke bestemming zo veel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met de doelstelling van de vereniging.
17.6.Het bestuur draagt zorg voor de vereffening van het vermogen van de vereniging.

Slotbepaling
Artikel 18
In gevallen, waarin niet bij wet, bij statuten of bij huishoudelijk reglement is voorzien, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, besluit het bestuur.