Reglement
Huishoudelijk reglement
* In alle artikelen waar hij staat vermeld, kan ook zij gelezen worden.

Algemene bepalingen
Artikel 1
1.1. Naam
De naam van de vereniging is voluit:
Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging “Titus Brandsma” Hilvarenbeek
1.2. Bij afkorting spraakgebruik en verslaglegging kan worden volstaan met EHBO.
1.3. De vereniging “Titus Brandsma” is aangesloten bij de EHBO vereniging Noord-Brabant.
1.4. Het beeldmerk van de vereniging is als bovenaan deze pagina.

Van de Leden
Artikel 2
2.1. De aanmelding als lid van de vereniging geschiedt bij het secretariaat van de vereniging.
2.2. Het bestuur beoordeelt de aanmelding volgens artikel 5.lid 1 en 2 van de statuten, en neemt een besluit over de aanmelding.
2.3. De datum van het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, volgende op die, waarin door het verenigingsbestuur een besluit is genomen. Naam adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer diplomanummer, e.d. worden in een ledenlijst opgenomen.
2.4. Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten de leden zich, naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.
2.5. Adreswijziging dient terstond aan het secretariaat te worden bekend gemaakt.
2.6. Ereleden hebben in de vergadering stemrecht.
2.7. Indien de reden tot vervallenverklaring van het lidmaatschap, gesteld in artikel 6, lid 2, 3, en 4 van de statuten, is opgeheven, kan indien gewenst, de betrokkene zich wederom als lid aanmelden.
2.8. De leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter behandeling tijdens de algemene vergadering. De indiening dient schriftelijk te geschieden uiterlijk acht dagen voor de vergaderdatum.
2.9. Zowel bij periodieke- als bij tussentijdse vacatures in het bestuur hebben de leden het recht één of meer kandidaten te stellen. De kandidatenlijst dient ten minste door 5 leden ondertekend te worden en vóór aanvang van de vergadering ingediend te worden bij de secretaris.
2.10. Om de geldigheid/ verlenging van het behaalde diploma (inclusief eventueel reanimatie en verbandleer) te laten doen gelden is elk lid verplicht binnen de gestelde termijn, het daarvoor geldende aantal herhalingslessen te volgen. Bij het niet na kunnen komen van bovengenoemde verplichting, vanwege een dringende reden, kan men dit (mits tijdig) voorleggen aan het bestuur. Het aantal te volgen herhalingslessen is door de Nationale Bond van E.H.B.O. vastgesteld op minimaal zes per jaar (gerekend vanaf de dag van afgifte diploma of verlenging hiervan) + eventueel minimaal één herhalingsles voor verbandleer en een voor reanimatie. Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet. Elk lid wordt geacht de gevolgde herhalingsles(sen) zelf te registreren, en te paraferen tijdens de bezochte les.
2.11. Elk lid wordt geacht de contributie tijdig te voldoen, uiterlijk op 1 december voorafgaande aan het betreffende verenigingsjaar. Dit waarborgt het lidmaatschap. Bij het niet tijdig nakomen van deze verplichting kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
2.12. De algemene vergadering stelt de bedragen vast welke jaarlijks door de leden, afgedragen dienen te worden aan de vereniging.

Van het bestuur
Artikel 3
3.1. Van de bestuursleden treedt, volgens een op te maken rooster ieder jaar het eerste en tweede jaar, een derde af, naar beneden afgerond en het derde jaar de rest.
Voorzitter, secretaris en/ of penningmeester treden nooit gelijktijdig af.
Tussentijds ontstane vacatures kunnen lopende het verenigingsjaar bij goedkeuring van het voltallige gekozen en zittende bestuur op voorhand worden toegewezen, in de functie van “Tijdelijk- Bestuurslid” Deze aanstelling geldt maximaal tot de eerstvolgende ledenvergadering, dan treedt het “Tijdelijk- Bestuurlid” automatisch af en zal een definitieve aanstelling als bestuurslid, door de leden, bij stemming, moeten worden bekrachtigd. Het “Tijdelijk- Bestuurslid” is vanaf het moment van goedkeuring, tot de eerstvolgende ledenvergadering geheel bevoegd de hem/haar toegewezen functie als zodanig uit te voeren, behalve bij mogelijk cruciale beslissingen, dan heeft het “Tijdelijk- Bestuurslid” geen stemrecht. In een dergelijk ontstane situatie zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.
De gekozenen treden periodiek af op de tijd bepaald voor hen, wiens plaats zij hebben ingenomen.
3.2. Aftredende bestuursleden zijn verplicht, bij het uit functie treden, de onder hun berusting zijnde bescheiden, boeken, correspondentie en andere eigendommen van de vereniging direct aan hun opvolger of aan de nog in functie zijnde bestuursleden over te dragen.
3.3. Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen tot het dubbeltal van de aan te vullen vacatures.
3.4. De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.
3.5. De secretaris voert de correspondentie en zorgt voor de notulering van de vergadering. Hij is voorts belast met: het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het archief. De secretaris laat zich bijstaan door een tweede secretaris die met de ledenadministratie wordt belast.
3.6. De penningmeester is belast met het innen van de contributie en het doen van betalingen. Hij voert het beheer van de geldmiddelen en “Houdt Boek” van de inkomsten en uitgaven. Hij voert alle correspondentie verbandhoudende met het financiële beheer. Hij is verantwoordelijk voor alle direct onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging behalve voor de gelden welke zijn gestort bij de bank en/ of girodienst.
3.7. De overige bestuursleden kunnen door het bestuur met bijzondere opdrachten worden belast.
Het bestuur belegt minimaal één algemene ledenvergadering per jaar, welke binnen vier maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar moet zijn gehouden.
3.8. Het bestuur belegt minimaal één algemene ledenvergadering per jaar, welke binnen vier maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar moet zijn gehouden.
3.9A Het bestuur is bevoegd te beslissen over het aantrekken en aanstellen van een docentarts en/of instructeurs en/of lotusslachtoffers, bestemd voor de cursussen. Wanneer de vereniging de opleiding van een van de bovengenoemde personen heeft betaald, zullen deze personen jaarlijks een kleine vergoeding uit de kas van de vereniging ontvangen. Wanneer de opleiding niet door de vereniging is betaald, maar door een kader/lotuslid zelf, dan zal het bestuur (in overleg) beslissen over een eventuele vergoeding. De aspirant-instructeur zal pas dan tot de vereniging worden toegelaten, nadat de kaderinstructeurs daar inspraak in hebben gehad. Voor een dergelijke toetreding is een unaniem besluit van het bestuur vereist. De voortgezette opleidingen/oefeningen voor de leden worden elk jaar door de kaderinstructeurs, in samenspraak met het bestuur, vastgesteld.
3.9B Zowel de Organisatie als Uitvoering van cursussen en de voortgezette opleiding is in handen van de kaderinstructeurs. Het bestuur en de kaderinstructeurs volgen, bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van “Het Oranje Kruis”, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Van de verificatiecommissie
Artikel 4
4.1. Jaarlijks wordt door de vereniging in de ledenvergadering een verificatiecommissie benoemd. Deze commissie bestaat uit twee leden van de vereniging, geen bestuurslid zijnde.
4.2. De penningmeester roept (ten minste dertig dagen) voor de vergadering deze commissie bijeen ten behoeve van het onderzoek en de controle van de jaarrekening van de penningmeester. De commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4.3. Jaarlijks is bij toerbeurt één der leden aftredend.
4.4. Goedkeuring door de jaarvergadering strekt het bestuur tot decharge.
4.5. Wordt door de vergadering goedkeuring geweigerd, dan kan de algemene ledenvergadering besluiten tot verder te nemen maatregelen.

Van de Afvaardiging
Artikel 5
5.1. Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon, district- en landelijke bijeenkomsten aan E.H.B.O.- wedstrijden en demonstraties kunnen door het bestuur afgevaardigden worden gevraagd om hieraan deel te nemen. De daaraan verbonden reis –en verblijfkosten komen voor rekening van de vereniging.

Van het stemmen
Artikel 6
6.1. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de voorzitter na raadpleging van de algemene ledenvergadering anders bepaalt, Echter het verlenen van erefuncties geschiedt bij acclamatie.
6.2. Bij de stemming wordt niemand gekozen verklaard, die niet de meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald. Is bij de eerste stemming geen voldoende aantal kandidaten bij meerderheid gekozen dan heeft de herstemming plaats tussen de personen, die het grootste aantal stemmen hebben behaald tot het dubbeltal der nog niet bezette plaatsen. Hebben meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen behaald, dan komen deze allen voor herstemming in aanmerking. De kandidaten, die bij herstemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd, worden gekozen verklaard. Bij een gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gestemd.
6.3. Over zaken geschiedt de stemming mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering anders bepaalt.

Slotbepalingen
Artikel 7
7.1. In dit reglement kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering. In de oproeping van de algemene vergadering dient de reglementswijziging woordelijk te worden opgenomen.
7.2. Bij de ontbinding van de vereniging wordt eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een dan te bepalen bond, vereniging of instelling die hetzelfde doel nastreeft als in de statuten in artikel twee wordt genoemd.
7.3. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, of bij geschillen betreffende de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur.
7.4. Voorgaande versies van het huishoudelijk reglement zijn hiermee komen te vervallen.